Past simple – czas przeszły prosty

Czy wiesz, że polskie zdania w czasie przeszłym można przetłumaczyć na trzy sposoby z użyciem trzech różnych czasów gramatycznych? Czasy przeszłe w angielskim są o wiele bardziej rozbudowane, niż w polskim. Dzięki temu jesteśmy w stanie wyrazić o wiele więcej, bez dokładania dodatkowych wyrażeń. Pierwszym i najbardziej podstawowym z czterech czasów przeszłych jest past simple.

Past simple – budowa

Szukając odpowiednika dla past simple w języku polskim musimy powiedzieć, że dotyczy on czasowników dokonanych w czasie przeszłym. Czas ten jest podobny w swojej konstrukcji do present simple, więc jeżeli znasz już czas teraźniejszy prosty, łatwiej zrozumiesz zawiłości czasu przeszłego.

W zdaniach twierdzących w past simple czasowniki regularne otrzymują końcówkę gramatyczną –ed lub –d:

I cooked dinner last night. Ugotowałem wczoraj obiad.

She died three days ago. Ona zmarła trzy dni temu.

We watched a movie yesterday. Obejrzeliśmy wczoraj film.

They returned from Spain a month ago. Oni wrócili z Hiszpanii miesiąc temu.

Natomiast czasowniki nieregularne wymagają nieco więcej nauki. Nie ma co do nich jasnych i przejrzystych zasad. Po prostu trzeba nauczyć się na pamięć tabeli a czasownikami nieregularnymi.

Past simple – tworzenie pytań

W past simple pojawia się znany z present simple czasownik posiłkowy „do”. Z tą różnicą, że przybiera on formę przeszłą „did”. Pewnie kojarzysz „did” z tak zwanej drugiej kolumny tabeli czasowników nieregularnych.

Jak budować pytania w czasie past simple? Poprzez użycie naszego operatora „did”. Czasownik ten „pożycza” sobie końcówkę czasu przeszłego od czasownika głównego. Dlatego w pytaniach orzeczenie wraca do formy podstawowej, tracąc końcówkę –ed lub drugą formę z tabeli. Wygląda to następująco:

Past simple – tworzenie przeczeń

Przeczenia w past simple buduje się z wykorzystaniem „not”, które wstawiamy pomiędzy czasownik posiłkowy i główny. Powstałe w ten sposób „did not” można skracać w każdej osobie do „didn’t”. Warto pamiętać, że „did” oraz „didn’t” są nieodmienne, czyli we wszystkich osobach wyglądają tak samo. W przeczeniach czasownik główny wraca do formy podstawowej, podobnie, jak ma to miejsce w pytaniach.

Past simple – zastosowanie

Jak używać czasu past simple? Mamy tu do czynienia z czasem przeszłym prostym, który wyraża zakończone i dokonane zdarzenia (nie czynności). Należą one do przeszłości i nie mają związku z teraźniejszością (jak w przypadku present perfect). Past simple nazywa zdarzenia, które następowały bezpośrednio po sobie, na przykład:

I woke up at 6, took a shower, dressed up and ate breakfast.

(Obudziłem się o 6, wziąłem prysznic, ubrałem się i zjadłem śniadanie)

Past simple używa się często z określeniami czasu. Dzięki nim łatwo odróżnić ten czas od innych, czego od uczniów często wymagają ćwiczenia gramatyczne. Wśród określeń znaleźć można między innymi:

yesterday – wczoraj

5 seconds/minutes/hours ago – 5 sekund/minut/godzin temu

last day/week/month/year – dzień/tydzień/miesiąc/rok temu

in 1992 – w 1992 roku

then – wtedy

when – kiedy

Czas past simple używany jest również do opisywania wydarzeń historycznych:

Gutenberg invented the printing press in the 15th century.

Gutenberg wynalazł maszynę drukarską w XV wieku.

W wyjątkowych przypadkach możemy zastosować wyrażenie used to, czyli zwyknąć (coś robić). Używamy go, gdy chcemy podkreślić, że kiedyś coś robiliśmy, ale już tego nie robimy. Po used to pojawia się czasownik w formie podstawowej:

I used to practice football but nowadays I prefer basketball.

Zwykłem trenować piłkę nożną, ale obecnie wolę koszykówkę.

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *