Сzasy angielski – ćwiczenia, budowa, użycie

Jeśli chodzi o czasy angielski wydaje się być bardzo skomplikowany. Pierwszym, co słyszy świeży uczeń, jest to, że angielski ma 12 lub 16, a nawet 20 czasów. Nie jest to jednak do końca prawda, ponieważ angielski czasy ma tak naprawdę następujące: cztery czasy przeszłe angielski, cztery czasy teraźniejsze angielski i cztery czasy przyszłe angielski. Pozostałe to tak zwane konstrukcje językowe jak „czas przyszły w przeszłości” lub Conditionals, czyli tryby warunkowe.

Wszystkie czasy angielski poznasz prawdopodobnie dopiero po kilku latach nauki, jednak, jeśli jesteś ciekawy, z czym będziesz miał do czynienia w przyszłości lub chciałbyś powtórzyć i utrwalić sobie je wszystkie, może pomóc Ci w tym poniższa angielski czasy tabela.

1.    Angielskie czasy – jakie są?

By pomóc ustandaryzować Twoją wiedzę, stworzyliśmy poniższą tabelę, pokazującą różne konstrukcje czterech podstawowych czasów.

Czasy / Aspekty czasoweTeraźniejszy (Present)Przeszły (Past)Przyszły (Future)Przyszły w przeszłości (Future in the past)
Prosty (Simple)I goI wentI will goI would go
Ciągły (Continuous)I am goingI was goingI will be goingI would be going
Zaprzeszły (Perfect)I have goneI had goneI will have goneI would have gone
Zaprzeszły ciągły (Perfect Continuous)I have been goingI had been goingI will have been goingI would have been going

2.    Сzasy przeszłe angielski

Czasu przeszłego prostego, czyli Past Simple używa się do opisu:

 1. Sytuacji, czynności lub wydarzeń jednorazowych, które są zakończone i miały miejsce w określonym momencie w przeszłości

I did all my homework on Friday.

 1. Zwyczajów, sytuacji, nawyków I wydarzeń w przeszłości, które już nie zdarzają się

We liked that series a lot.

 1. Wydarzeń lub czynności, które nastąpiły jedne po drugich, bezpośrednio po sobie.

I left the house and took the first bus that arrived.

Natomiast Past Continuous używamy, gdy opisujemy:

 1. Wydarzenia lub czynności, które trwały przez jakiś czas w konkretnym momencie w przeszłości

During World War II he was staying in Germany.

At two o’clock on Sunday he was still washing his car.

 1. czynności i wydarzenia, które trwały przez dłuższy czas

Byron was feeding the kittens for 4 hours last night.

She was learning ballet for two years when she was a teenager.

 1. Wydarzenia z przeszłości, które były przerwane lub zakłócone przez inne wydarzenie

He was making a tea when the earthquake struck.

Kate was leaving the house when the phone rang unexpectedly.

 1. czynności przeszłe, które odbywają się w tym samym czasie jednocześnie

While I was cleaning the house, my husband was playing computer games.

Czas Past Perfect, czyli czas zaprzeszły dokonany, wykorzystujemy, by opisywać:

 1. czynności i wydarzenia, które są zakończone oraz miały miejsce przed innym wydarzeniem, odbywającym się również w przeszłości.

Czasu Past Perfect używamy zazwyczaj w połączeniu z czasem Past Simple, by pokazać, że jedna czynność jest wcześniejsze zdarzyła się przed inną, późniejszą (którą opisujemy czasem Past Simple), np.

He had spilled his coffee just before the phone rang.

Marta had known much earlier before Susan discovered the truth.

 1. czynności, które zdarzyły się przed określonym czasem w przeszłości, np.

I had bought that car before the 2008 financial crisis.

Megan had heart attack long before her 60. birthday.

Czasu Past Perfect Continuous, czyli zaprzeszłego niedokonanego, używamy, by opisać:

 1. zdarzenia i czynności (zwykle długotrwałe), które trwały już przez jakiś czas przed innym zdarzeniem lub czynnością w przeszłości

I have been painting before he knocked on the door.

 1. wydarzenia, które zaczeły się w przeszłości, lecz ich skutek dało się odczuć przez jakiś czas w przeszłości

The engine was hot. It has been running for couple of hours.

3.    Czasy teraźniejsze angielski

W języku angielskim wyróżniamy cztery czasy teraźniejsze: Czas prosty Present Simple stosujemy, by opisać:

 1. Wydarzenia lub sytuacje o stałym, ogólnym lub powtarzającym się charakterze:

She usually feeds the cat before she leaves to work.

Meg wakes up at 5.30 everyday.          

 1. Zwyczajowe lub powtarzające się czynności, z zasady regularnie

She starts work t 9.30 a.m.

Adam visits his mother on Sundays.

 1. Powszechnie uznawane prawdy i zasady jak: zjawiska przyrodnicze, prawa fizyki, itp.

Water is a liquid.

Cats don’t like swimming.

 1. Przyszłość w sytuacji, gdy mowa o rozkładach jazdy, planach zajęć, harmonogramach, itp.

The event takes place on Tuesday, 15th May.

The bus leaves at 9 p.m.

 1. Uczucia, emocje, czynności zmysłowe, czyli dla czasowników wyrażających stany (czynności, które nie są wykonywane fizycznie), np. love, like, understand, hate…

Karol loves Anna dearly.

I like horror movies.

Natomiast czasu Present Continous używamy, by opisać:

 1. Czynności i zdarzenia, które dzieją się w danej chwili

She is leaving home just now.

 1. Sytuacje o charakterze tymczasowym, lecz niekoniecznie taki, które dzieją się w chwili mówienia o nich

I am staying at my uncle’s place this week.

 1. Planów i czynności, które na pewno zdarzą się w najbliższej przyszłości

The plane is leaving at 3.40 a.m. tomorrow.

 1. Zmian zachodzących w obecnym czasie

People are getting more environmentally conscious each year.

Czasu Present Perfect stosujemy, by wyrazić:

 1. Zdarzenia i czynności zakończone w niedalekiej, lecz niesprecyzowanej przeszłości

I have lived in Poland.

 1. Wydarzeń I czynności zakończonych dosłownie przed momentem

I have just called her.

 1. Stanów i czynności, które zaczęły się w przeszłości, lecz trwają do chwili obecnej

I have lived here for 7 months.

Czasu Present Perfect Continuous używamy w tym samym kontekście, co Present Perfect, lecz w przypadku sytuacji o charakterze niedokonanym, np.:

She have been studying in Poland since July.

I have been calling her for an hour. She only answers now.

I have been learning English for 7 years.

4.    Czasy przyszłe angielski

W języku angielskim wyróżniamy następujące czasy przyszłe:

 1. Czas Future Simple, czyli przyszły prosty, opisujący zdarzenia i czynności, które będą miały miejsce w przyszłości; są planowane w momencie mówienia o nich; obietnice, prośby, propozycje, polecenia oraz przypuszczenia dotyczące przyszłości, np.

I will go there next week.

I will have a black coffee, please.

I promise I’ll be there by your side.

Will you see me next week?

Will you do that for me?

It looks like it will rain today.

 1. Czas Future Continuous, który służy do opisu czynności, które będą trwać przez jakiś czas w przyszłości.

I will be living with Susan next summer.

 1. Czas Future Perfect, który wyraża czynności, które zostaną zakończone w konkretnym czasie w przyszłości, np.

I will have read all Jane Austen books by next month.

 1. Czas Future Perfect Continuous służący do opisu czynności, które w konkretnym momencie w przyszłości będą trwały już od jakiegoś czasu i będą tak trwać do konkretnego momentu w przyszłości.

By June, she will have been married to Robert for 5 years.

5.    Podsumowanie

Nie sztuką jest znać jedynie zasady gramatyczne dotyczące czas iw – by poprawnie używać czasów, należy jak najczęściej ćwiczyć je w wypowiedziach. W tym pomocni mogą okazać się angielscy korepetytorzy, z którymi poćwiczysz mówienie – na przykład tacy online, których znajdziesz na Buki.org.